pühapäev, 29. september 2013

Automatiseerimine võib 10-20 aasta jooksul kaotada 47% töökohtadest USAs (ja ilmselt ka mujal)

Kiired muutused tehnoloogias ohustavad paljusid töid, mida seni on teinud inimesed (vaata ka varasemat Fututoa postitust samal teemal).

Oxfordi Ülikooli Martini Kooli Tuleviku tehnoloogiate mõjude programmi (Oxford Martin School Programme on the Impacts of Future Technology) raames läbi viidud uuring püüab kvantifitseerida selle ohu ulatust. Uuringu tulemused näitavad, et automatiseerimise risk on kõrge 47-l protsendil USA töökohtadest.

Joonis: Arvutiseerimise tõenäosus ametikohtade ja riski suuruse lõikes USA Tööjõustatistika büroo (Bureau of Labour Statistics) 2010. aasta tööhõive andmete alusel.  Allikas: C.B.Frey ja M.A.Osborne "The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation"


Uuringu autorid Carl Benedikt Frey ja Michael A. Osborne usuvad, et ülevõtmine toimub kahes etapis. Esmalt hakkavad arvutid asendama inimesi eriti haavatavates valdkondades nagu transport, logistika, tootmistööd ja administratiivne tugi. Töökohad teeninduses, müügis ja ehituses võivad samuti kaduda esimeses etapis. Seejärel ülevõtmise kiirus aeglustub tänu pudelikaeladele raskemini arvutiseeritavates valdkondades nagu inseneritööd. Esimesele “tehnoloogilisele platoole” järgneb teine arvutiseerimise laine, mis sõltub tehisintellekti arengust. See võib seada ohtu juhtimis-, teadus- ja inseneritööd.

Uuringu autorid märgivad, et arvutiseerimine sõltub paljudest teistest faktoritest, sealhulgas uusi tehnoloogiaid reguleerivast seadusandlusest ja odava tööjõu kättesaadavusest.

Uuringu tulemused saavutati statistilise modelleerimise abil. Analüüsiti 702 tööd (sh nõutavat haridust ja oskusi) USA veebipõhises tööde kataloogis O*Net. Töid analüüsiti sellest aspektist, kui automatiseeritavad need on ja millised insenertehnilised probleemid praegu nende tööde arvutiseerimist takistavad.

“Oleme tuvastanud mitmed olulised pudelikaelad, mis takistavad praegu tööde automatiseerimist,” ütleb Michael A. Osborne. “Kui suured andmed aitavad neist takistustest üle saada, satub ohtu suur hulk töid.”

“Meie uuring näitab, et sedamoodi kuidas tehnoloogia areng edasi kihutab, paigutatakse madala kvalifikatsiooniga töölised ümber ülesannetele, mida ei saa arvutiseerida – st ülesannetele, mis nõuavad loovust ja sotsiaalset intelligentsi,” kirjutavad autorid. “Selleks, et töölised selle võidujooksu võidaksid, peavad nad aga arendama loovust ja sotsiaalseid oskusi.”

Carl Benedikt Frey usub, et ka Suurbritannia seisab silmitsi sama väljakutsega, mis USA. “Kuigi meie analüüs tugineb USA ametikohtade detailsele analüüsile, on mõju Suurbritannia ja teiste arenenud maade tööjõule sarnane,” ütleb ta.