esmaspäev, 4. veebruar 2013

fs: Neli megatrendi 2030-ni

Futusignaal on rubriik tulevikutrendidest, kus kajastame lühemal kujul huvipakkuvaid uudiseid esimestest tähelepanuväärsetest märkidest võimalike muutuste eel ühes või teises valdkonnas

Ameerika presidenti nõustava riikliku luuretegevuse direktori juures asuva strateegilise mõttekoja National Intelligence Council’i avaldatud viiendas globaalsete trendide pikaajalises uuringus „Global Trends 2030“ on välja valitud neli megatrendi ja kuus murrangulist küsimust ning koostatud nende põhjal neli võimalikku maailmaarengu stsenaariumit.

Megatrendid on juba täna täheldatavad üleilmsed muutused, mille maailmakujundavad mõjud on peaaegu kindlad. Need on:
  • Individuaalne võimestumine (ingl Individual Empowerment) – kiireneb järgmise 15-20 aasta jooksul märgatavalt tänu vaesuse vähenemiselt, globaalse keskklassi kasvule, suurenevale hariduse kättesaadavusele, laiemale uute kommunikatsiooni ja -tootmistehnoloogiate kasutamisele ning edusammudele tervishoius. Nende hulgast on globaalne keskklass – esmakordselt maailma ajaloos pole enamus inimestest vaesed – olulisim murrangu põhjustaja. Ühest küljest võimaldades inimestel kaasa rääkida ja tegutseda tulemuslikult globaalsete probleemide lahendamisel, ent teisalt andes neile ja väiksematele rühmadele ligipääsu hävitavatele tehnoloogiatele, mis seni olid vaid riikide käsutuses.
Maailma keskklassi tarbimises väheneb lähikümnenditel kõige rohkem Euroopa ja USA osakaal (allikas: Global Trends 2030)


  • Võimu hajumine (ingl Diffusion of Power) – 2030. aastaks on Aasia läinud mööda Põhja-Ameerikast ja Euroopast (kokku arvestatuna) nii globaalse mõjuvõimu, SKP, rahvaarvu, kaitsekulutuste kui tehnoloogiainvesteeringute poolt. Ainuüksi Hiina majandus möödub USA-st enne seda ja Euroopa, Jaapani ning Venemaa majandused jätkavad vaikset langust. Sellest olulisemaks saab riikide võime siduda majandusmusklit ja rahvaarvu multipolaarses maailmas toimivate mitteformaalsete võrgustike ja riikideüleste koalitsioonidega.
  • Demograafilised mudelid (ingl Demographic Patterns) – vananemine, noorte ühiskondade vähenemine, migratsioon ja linnastumine kujundavad paljude maade riigisisese olukorra ning nende rahvusvahelised suhted. Ainuüksi linnastumise mõjul järgmise 40 aasta jooksul juurdeehitatavate hoonete ja transporditaristu maht võib küündida kogu senise maailmaajaloo jooksul ehitatuni kokku. Vananevate ühiskondade majanduskasv aeglustub, migratsioon kasvab ja 60% maailma elanikkonnast elab linnades.
  • Põhiressursside seotus (ingl Food, Water, Energy Nexus) – rahvaarvu kasvust (enam kui miljardi võrra 2030. a-ks) ja linnastumisest ajendatuna kasvab nõudlus toidu, vee ja energia järele 20 aastaga vastavalt umbes 35, 40 ja 50 protsenti. Need kolm on omavahel tugevalt seotud, nii et probleemid ühes toovad kaasa nõudluse ja pakkumise muutumise teistes. Nii nagu biokütuste laiem kasutamine ähvardab süvendada toiduprobleeme, aitab hüdroenergia võimsuste suurendamine kaasa laiemalt energiaintensiivsele väetisetoodangule.
Raport toob lisaks välja ka kuus murrangulist küsimust, mille vastustest sõltub maailma areng ning visandab eelnevat arvestades neli märgiliste nimedega arengustsenaariumit „Peatunud mootorid,“ „Läbipõimumine,“ „Džinn-pudelist-väljas“ ja „Riikideta maailm.“ Nendest võib huvi korral kõigist lähemalt lugeda raportist „Global Trends 2030.“

8 kommentaari :

Postita kommentaar