Teisipäev, 29. mai 2012

3 miljardit keskklassi lisandujat nõuavad innovatsiooni

Pilt: telegraph.co.uk
Kogu maailmas vaadatakse uue kasvu lootuses järgmiste miljardite keskklassi tarbijate poole. Nende poole, kes Hiinas, Indias, Indoneesias, Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja teistes piirkondades majanduskasvu taganttuules vaesusest välja rabelevad ja järgmistel kümnenditel globaalse keskklassiga liituvad. See nn tärkav keskklass on suur, kasvav ja paljuski ettevõtete poolt avastamata võimalus.

Hiljuti on kaks nõustamisfirmat uurinud, mida keskklassi plahvatuslik kasv tärkavates majandustes ettevõtete rahvusvahelistumise ja innovatsiooni strateegiatele tähendab: PwC „Profitable growth strategies for the Global Emerging Middle“ (Kasumliku kasvu strateegiad globaalse tärkava keskklassi püüdmiseks) vaatab ette kümme ja Ernst & Youngi (EY) „Innovating for the next three billion“ (Innovatsioon järgmisele kolmele miljardile) kakskümmend aastat.

Esmaspäev, 14. mai 2012

Avatud konkurss kui kogukondliku innovatsiooni päästik

Pilt: communityenterprisederby.co.uk

Kõik suuremad sotsiaal-, keskkonna- ja majandusprobleemid on otsapidi seotud üksikute inimeste ja nende poolt tehtavate otsustega. Globaliseeruvas ühiskonnas on meie teod aga järjest rohkem lahti seotud meie tegude mõjudest. Nii on üksikisiku tasemel väga raske hoomata seost konkreetsete valikute ja näiteks kliima soojenemise, üle-euroopalise võlakriisi või järjest suureneva globaalse ebavõrdsuse vahel. Konventsionaalselt on geograafiliselt laia ja pikaajalise mõjuga väljakutsete lahendamisele lähenetud kas rahvusvahelisel või riiklikul tasemel.

Sellel nn ülalt-alla lähenemisel on aga tihti mitmeid kitsaskohti - puudulik kommunikatsioon institutsioonide ja inimeste vahel, raha kasutamise vähene efektiivsus, lahenduste vähene kooskõla ja jätkusuutlikkus. Neid puudujääke aitavad korvata ettevõtmised rohujuuretasandil. Enamikel juhtudel on aga kohalike algatuste mõju jäänud suurte probleemide lahendamisel mõõdukaks. Kompamaks erinevaid võimalusi seda mõju suurendada läbi sotsiaalse innovatsiooni, korraldas Suurbritannia innovatsioonifond NESTA Big Green Challenge (Suur Roheline Väljakutse) konkursi. Selle raames prooviti tsentraalselt jaotatud rahastuse abil saavutada võimalikult suur mõju mobiliseerides just kohalikke inimesi ja algatusi. Kogutud teadmiste ja kogemuste põhjal koostas NESTA arutelupaberi Mass localism (Massiline kohalikkus), kus kirjeldatakse riigi võimalikku rolli kohaliku initsiatiivi võimendamisel.

Esmaspäev, 7. mai 2012

Cleantech innovatsioon pesitseb väikestes riikides

Pilt: The Global Cleantech Innovation Index 2012 raport

Lahenduste otsingud keskkonna- ja ressursinappuse hädadele on hoogu andnud puhaste tehnoloogiate (ingl k cleantech) arendamisele. Tulevikumärgid näitavad, et see hoog ei rauge niipea. Kuid väljakutsete mõõtkava arvestades pelgalt tänaste tehnoloogiate edasiarendusest ei piisa - vaja on revolutsioonilisi, olulist muutust toovaid lahendusi.

Suur osa sellisest murrangulisest innovatsioonist sünnib tehnoloogiapõhises uusettevõtluses. Nõustamisfirma Global Cleantech Group koostatud raport Coming Clean: The Global Cleantech Innovation Index 2012 (Puhastumine: globaalne cleantech innovatsiooni indeks 2012) keskendub alustavatele cleantech ettevõtetele ning reastab riigid selliste firmade loomise ja globaalseks äriks vormimise tulevikupotentsiaali alusel.

Loomulikult pungub selliseid ettevõtteid enim Ameerika Ühendriikidest. Kui aga võtta arvesse majanduse suurust, mida antud raport tegi, muutub pilt oluliselt ja tippu tõusevad väikesed innovatsioonipõhise majandusega riigid.